7 nghiên cứu tâm lý nổi tiếng với những vấn đề rắc rối

Từ lắp đặt cho đến những cú sốc, nghiên cứu này khó có thể được thực hiện lại.

Ảnh: Lambert / Getty Images

Bởi Eleanor Cummins

Sách giáo khoa Tâm lý học 101 thường bao gồm những câu chuyện sử thi về lịch sử môn phái. Họ ghi lại những thí nghiệm sáng tạo và kết quả rực rỡ từ những ngày xưa. Nhưng nhiều điều chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi biết về con người