Một nhà toán học người Anh nghĩ rằng anh ta đã phá vỡ một bí mật đáng giá một triệu đô la

Nhưng việc chứng minh Giả thuyết Riemann không đơn giản.

Riemann, 1859. Ảnh: Thư viện Nhà nước và Đại học tại Gottech thông qua Viện Toán học Clay

Bởi Neel V. Patel

Trong gần 160 năm, giả thuyết Riemann là một trong những vấn đề toán học nổi tiếng nhất chưa được giải quyết. Mỗi lần như vậy, một nhà toán học mới đến hiện trường đã phát triển một bằng chứng làm việc cho tập đoàn