Nếu bạn là người dùng Facebook, bạn cũng là một đối tượng nghiên cứu

Mạng xã hội cẩn thận về sự hợp tác học thuật, nhưng chọn các dự án phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình

Ảnh: Jonathan Nackstrand / AFP / Getty Images

Bởi Karen Weise và Sarah Frier

Giáo sư đã hoài nghi. David Craig đã nghiên cứu về sự gia tăng của giải trí trên phương tiện truyền thông xã hội cho chương trình